Ochrona środowiska

Ochrona środowiska stanowi jedną z naczelnych zasad współczesnych państw i społeczeństw. Ochrona środowiska obejmuje całokształt działań zmierzających do zapobiegania wyrządzaniu szkód środowisku naturalnemu, działania prewencyjne zmierzające do zmniejszenia wystąpienia szkód, a także zachowania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód.

Każdy człowiek poprzez codzienne funkcjonowanie w mniejszym lub większym stopniu jest użytkownikiem środowiska, tj. poprzez swoją działalność wpływa na jego jakość i zmianę.

Dążenie do ochrony środowiska naturalnego dotyczy bez wyjątku każdego, jest obowiązkiem osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym także organów administracji publicznej. Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP, obowiązek dbałości o stan środowiska został nałożony na każdego, a tym samym każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska oraz każdy ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Wymogi ochrony środowiska znajdują odzwierciedlenie w prawie, a dokładnie w przepisach prawa ochrony środowiska. Cechą wyróżniającą prawo ochrony środowiska, jest jego mniej więcej równe rozproszenie po wszystkich źródłach prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, ze przepisy regulujące ochronę środowiska umieszczone są zarówno w przepisach Konstytucji RP, umowach międzynarodowych, ustawach i w aktach prawa miejscowego.

KOMPOST WRONA Sp. z o.o. Sp. komandytowa utrzymuje standardy ochrony środowiska poprzez:

- podejmowanie działań zgodnych z przepisami prawa w tym m.in.: z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.).
- wdrażanie nowych technologii (m.in. płuczka wodna, tunele indor).
- udostępnianie pomieszczeń produkcji dla przeprowadzania wymaganych prawem kontroli (m.in. kontrole WIOŚ czy w celu przeprowadzenia badań stopnia zanieczyszczenia powietrza wokół zakładu oraz wpływu zakładu na otoczenie) przejście do badań raport wyciąg

W najbliższej przyszłości KOMPOST WRONA Sp. z o.o. Sp. komandytowa podejmie działania zmierzające do budowy zamkniętych hal operacyjnych dla przygotowania mieszanki kompostowej oraz zastosuje nowe rozwiązania polegające na budowie instalacji płuczki antyodorowej i dwusekcyjnego filtra biologicznego do usuwania amoniaku i substancji odorowych z powietrza wentylacyjnego hali operacyjnej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!