Ograniczenie uciążliwości zapachowej.

Firma „Kompost Wrona” realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeprowadziła szereg działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości zapachowej. Wśród tych przedsięwzięć można wymienić wymianę systemu napowietrzania fazy wstępnej fermentacji obejmującą wymianę wentylatorów, przebudowę posadzek komór napowietrzanych i kanałów dolotowych. Działanie to ma wpływ na poprawienie warunków tlenowych w fermentowanym złożu, przez co w znacznym stopniu zmniejszona została emisja związków złowonnych do powietrza. Dodatkowo w celu poprawienia stopnia zhermetyzowania procesów fermentacji zostały wykonane nowe drzwi komór fermentacji wstępnej i zasadniczej oraz zlokalizowano i usunięto wszystkie ewentualne nieszczelności na halach manewrowych. Płuczka do amoniaku przeszła gruntowną modernizację i zmieniono w niej system dysz mgławicowych, zlikwidowano system taśm mieszających przyczyniając się tym samym do skrócenia drogi kompostu w otwartym terenie, a tym samym wielkość emisji niezorganizowanej, Jednocześnie udoskonalony został system zaopatrzenia zakładu w obornik kurzy, wyeliminowana została konieczność przechowywania obornika kurzego poza zamkniętymi boksami. System napowietrzania gnojowicy został poprawiony poprzez zwiększenie ilości pomp napowietrzających. Jednocześnie została uruchomiona na terenie przedsiębiorstwa stacja meteorologiczna pozwalająca monitorować warunki pogodowe i możliwość roznoszenia się smugi zapachowej w okolicy zakładu. Wszystkie te działania mają na celu poprawę warunków zapachowych wokół zakładu, mimo dużej poprawy w otoczeniu, nie rozwiązuje to w 100% wszystkich problemów. Aby całkowicie wyeliminować uciążliwość przedsięwzięcia prowadzone są działania mające na celu wykonanie inwestycji proekologicznej polegającej na budowie nowego obiektu ujmującego emisję niezorganizowaną z procesów mieszań i przerzutek wraz z biofiltrem. Po zakończeniu tych inwestycji należy się spodziewać radykalnej poprawy sytuacji zapachowej w otoczeniu firmy. Na dzień dzisiejszy została wybrana technologia, rozwiązania techniczne jak i firma wykonująca przedsięwzięcie. Zostały wykonane wstępne projekty i wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej do Burmistrza. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez odpowiednie organy administracji ochrony środowiska i aktualnie jest rozpatrywany. Po otrzymaniu niezbędnych zezwoleń firma „Kompost Wrona” niezwłocznie przystąpi do realizacji inwestycji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!